نوسانات قیمت خودرو

قیمت خودرو هر چند سال یک بار اوج می گیرد و دوباره مسائلی چون کیفیت و بروز نبودن آنها مطرح می شود .


جدیدترین های این پرونده
و آرشیو این پرونده