بانک مرکزی مقررات ناظر بر تأیید صلاحیت داوطلبان تصدی سمت مدیریتی در واحدهای تابعه موسسات اعتباری در داخل یا خارج از کشور و شعب یا دفاتر نمایندگی بانک‌های خارجی در ایران را ابلاغ کرد.

کد خبر 21568 1399-04-09 10:00
زمان تقریبی مطالعه 5دقیقه
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، بانک مرکزی در بخشنامه‌ای به تمامی بانک‌ها و موسسات اعتباری «مقررات ناظر بر تایید صلاحیت داوطلبان تصدی سمت مدیریتی در واحدهای تابعه موسسات اعتباری در داخل یا خارج از کشور و شعب یا دفاتر نمایندگی بانک‌های خارجی در ایران» را ابلاغ کرد.طبق این بخشنامه افراد برای تصدی سمت‌های مدیریتی از قبیل عضو هیات مدیره، مدیرعامل و قائم مقام مدیرعامل بانک فرعی، رییس/سرپرست، معاون و رییس دایره شعبه، رییس دفتر نمایندگی و معامله‌گر ارزی باید حائز برخی شرایط عمومی و تخصصی باشند.شرایط عمومیشرایط عمومی برای تصدی سمت‌های مدیریتی در واحدهای مذکور به شرح زیر است:الف) تصدی، تمدید و تصدی مجدد سمت مدیریتی در واحدهای تابعه متقاضی به استثنای شعبه مناطق آزاد، منوط به داشین تاییدیه صلاحیت است.ب) تایید صلاحیت آن دسته از داوطلبان که جزو اتباع غیر ایرانی بوده و ساکن در ایران نیستند، مشمول احکام مندرج در این مقررات نبوده و تابع ضوابط و مقررات کشور میزبان است.ج) دفتر نمایندگی بانک خارجی در ایران غیر از مناطق آزاد (سرزمین اصلی) از شمول این مقررات مستثنی است.د) تاییدیه صلاحیت صادره مختص سمت مورد تقاضا در واحد تابعه مربوط بوده و مدت اعتبار آن حداکثر سه سال از تاریخ صدور است.ه) صدور تاییدیه صلاحیت داوطلب منوط به برخورداری وی از شرایط عمومی زیر است:1. داشتن حداقل مدرک تحصیلی کارشناسی2. دارا بودن حُسن شهرت و امانتداری با تایید حوزه حراست بانک مرکزی3. نداشتن سابقه محکومیت‌های قطعی کیفری موضوع بند الف ماده (35) قانون پولی و بانکی کشور4. تاییدیه صلاحیت فردی داوطلب توسط حوزه حراست بانک مرکزی5. عدم اشتغال همزمان در وزارتخانه‌ها، موسسات و شرکت‌های دولتی و موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی6. نداشتن سابقه چک برگشی رفع سوءاثر نشده در شبکه بانکی کشور7. نداشتن بدهی غیرجاری به موسسات اعتباری و سایر نهادهای پولی فعال نظیر شرکت‌های واسپاری (لیزینگ)، صندوق‌های قرض‌الحسنه و شرکت‌های تعاونی اعتبار که دارای مجوز فعالیت از بانک مرکزی هستند8. نداشتن سهم یا سمت در سایر موسسات اعتباری مگر با اجازه بانک مرکزی9. اقامت مدیران شعبه بانک خارجی در ایران و نداشتن منع قانونی از لحاظ اقامت و انجام عملیات و فعالیت‌های بانکی در ایران10. داشتن تابعیت ایران برای حداقل یک نفر از مدیران شعبه بانک خارجی در ایران11. دارابودن تاییدیه هیات مدیره بانک خارجی مبنی بر عدم وجود سوءسابقه مالی برای داوطلب تصدی سمت مدیریتی در شعبه بانک خارجی در ایران12. نداشتن منع تصدی عضویت در هیات مدیره موسسات اعتباری ناشی از محکومیت قطعی در هیات انتظامی بانک‌ها برای داوطلب تصدی سمت مدیریتی در شعبه بانک خارجی در ایرانشرایط تخصصیشرایط تخصصی برای تصدی سمت‌های مدیریتی در واحدهای مذکور به شرح زیر است:شعبه بانک ایرانی در خارج از کشور1. برای تصدی سمت رییس/سرپرست شعبه، حداقل ده سال سابقه کار در امور ارزی و یا بین‌الملل بانک که باید حداقل پنج سال آن در سمت رییس یا معاون شعبه یا رییس دایره در شعبه بوده باشد2. برای تصدی سمت معاون شعبه، حداقل هشت سال سابقه کار در امور ارزی و یا بین‌الملل بانک که باید حداقل سه سال آن در سمت رییس یا معاون شعبه یا رییس دایره در شعبه بوده باشد3. برای تصدی سمت رییس دایره شعبه، حداقل پنج سال سابقه کار در امور ارزی و یا بین‌الملل بانک که باید حداقل یک سال آن در سمت رییس یا معاون شعبه یا رییس دایره در شعبه بوده باشد4. دارا بودن حداقل نمره 5.5 از آزمون IELTS یا نمرات معادل از آزمون‌های TOEFL و TOLIMO یا کسب حدنصاب لازم در مصاحبه انجام شده به زبان انگلیس در جلسه کمیته5. کسب حدنصاب لازم در مصاحبه تخصصی کمیته.تبصره_ در شرایط خاص و بنا به تشخیص کمیته، تسلط نسبی داوطلب به زبان رسمی کشور مقصد قابل پذیرش استشعبه بانک خارجی در ایرانداوطلب تصدی سمت رییس یا معاون رییس شعبه بانک خارجی در ایران باید از شرایط تخصصی ذیل برخوردار باشد:1. دارا بودن دانشنامه کارشناسی یا بالاتر در رشته‌های مرتبط به تشخیص کمیته2. دارا بودن حداقل پنج سال سابقه کار در سطح مدیریت امور بانکی3. تسلط به زبان فارسی برای حداقل یک از مدیران شعبه4. آشنایی با اصول و مبانی عملیات بانکی ایرانی5. کسب حدنصاب لازم در مصاحبه تخصصی کمیته.دفتر نمایندگی موسسه اعتباری ایرانی در خارج از کشورداوطلب تصدی سمت رییس دفتر نمایندگی موسسه اعتباری ایران در خارج از کشور باید دارای شرایط تخصص ذیل باشد:1. داشتن حداقل ده سال سابقه کار بانکی که حداقل پنج سال آن در امور ارزی و یا بین‌الملل بوده باشد2. داشتن حداقل دو سال سابقه کار در دفاتر نمایندگی3. دارا بودن حداقل نمره 5.5 از آزمون IELTS یا نمرات معادل از آزمون‌های TOEFL و TOLIMO یا کسب حدنصاب لازم در مصاحبه انجام شده به زبان انگلیسی در جلسه کمیتهتبصره: در شرایط خاص و بنا به تشخیص کمیته، تسلط نسبی داوطلب به زبان رسمی کشور مقصد قابل پذیرش استواحد تابعه متقاضی در مناطق آزاداحراز و تایید صلاحیت داوطلبان تصدی سمت‌های رییس شعبه ریالی، شعبه ارزی، شعبه ریالی _ ارزی و معامله‌گر ارزی موسسه اعتباری در مناطق آزاد (تجاری_ صنعتی) در صورت برخورداری از حداقل شرایط ذیل، به هیات مدیره موسسه اعتباری تفویض می‌گردد:رییس شعبه ارزی و رییس شعبه ریالی _ ارزی، باید حائز شرایط زیر باشد:1. حداقل 10 سال سابقه کار بانکی که حداقل 5 سال آن در سمت معاون شعبه و یا بالاتر بوده باشد2. حداقل 3 سال سابقه کار بانکی در امور ارزی و داشتن شناخت کافی از عملیات و معاملات ارزی3. تسلط نسبی به زبان انگلیسرییس شعبه ریالی باید حداقل 10 سال سابقه کار بانک داشته باشد که حداقل 5 سال آن در سمت معاون شعبه و یا بالاتر بوده باشدمعامله‌گر ارزی باید حائز شرایط زیر باشد:1. حداقل 3 سال سابقه کار بانکی در امور ارزی و داشتن شناخت کافی از عملیات و معاملات ارزی2. تسلط نسبی به زبان انگلیسیتبصره: هرگونه انتصاب روسای شعب در مناطق آزاد (تجاری_صنعتی) و معامله‌گران ارزی و نیز تغییرات آتی باید به اطلاع بانک مرکزی برسدداوطلب تصدی سمت رییس دفتر نمایندگی بانک خارجی در مناطق آزاد باید دارای شرایط تخصص ذیل باشد:1. داشتن حداقل 10 سال سابقه کار بانکی2. داشتن حداقل دو سال سابقه کار در دفاتر نمایندگی3. آشنایی با قوانین و مقررات حاکم بر مناطق آزاد4. تسلط به زبان انگلیسیتایید صلاحیت داوطلب تصدی سمت فوق، بدون انجام مصاحبه تخصصی و صرفًا از طریق بررسی صحت و اعتبار مدارک و مستندات ارسال توسط کمیته صورت می‌پذیرد.
کلمات کلیدی » ایران | طلا | بانک | بانک مرکزی | وزارت |
این مطلب را برای دوستانتان هم ارسال کنید :

بیشتر بخوانید

سکه ۱۱ میلیون تومان شد هم‌اکنون‌ هر دلار آمریکا 25000 تومان!

اعطای هر گونه تسهیلات به اشخاص حقیقی‏‏‏‏‏ حقوقی صرفاً پس از تکمیل اطلاعات درخواستی در سامانه متمرکز الکترونیکی تسهیلات و تعهدات (سمات) و دریافت شماره پیگیری از سامانه مذکور، مجاز خواهد بود.

دعوای تکراری بر سر دلارهایی که گم شد _ دلار جهانگیری و سونامی فساد